Ordningsregler för uthyrning av Kombihallen


1. Lokalerna får inte användas utan att ansvarig hyresgäst/ledare är närvarande. Denna person ska vara först in i lokalerna och sist ut därifrån.

2. Aktivitetslokalerna/Aktivitetsytorna är endast disponibla under bokad tid. Omklädningsrummen är disponibla ca 15 minuter före och 30 minuter efter bokad tid.

3. Det är inte tillåtet att ställa upp ytterdörrar eftersom det kan innebära risk för att obehöriga tar sig in i lokalerna samt att dörr/entré kan skadas av t.ex. kraftiga vindar och nederbörd.

4. Hyresgästen/ledaren är skyldig att ställa i ordning lokalerna och sätta/ställa tillbaka den utrustning som använts, på avsedd plats innan lokalen lämnas. Grovstädning ska göras i använda utrymmen, det vill säga pappershanddukar, snus och liknande ska plockas upp.

5. Ytorna för friidrott får inte användas för uppvärmning eller träning om de inte bokats i förväg. OBSERVERA att särskilda skor krävs. Inga fotbollsmål får sättas på friidrottsytan.

6. På friidrottsytorna skall rena skor med slät sula eller specialskor för friidrott användas. Friidrottsmaterialet får inte användas utan medgivande från ansvarig ledare.

7. Hyresgäst som disponerar anläggningen, är skyldig att se till att god ordning upprätthålls.

8. Aktivitetsytorna får endast beträdas av ledare och deltagare. Gäster och åskådare får inte vistas på aktivitetsytorna. Hyresgästen ansvarar för att deltagare, gäster och åskådare följer gällande ordningsregler

9. Lokalerna hyrs ut i befintligt skick.

10. I de lokaler där hyresgästen kvitterat ut egen nyckel eller kort ska hyresgästen/ledaren tillse att:

a) belysningen är släckt

b) samtliga kranar är stängda

c) samtliga fönster är stängda

d) alla dörrar är låsta när lokalen lämnas. Taggar och nycklar ska omedelbart återlämnas efter hyrestidens slut.

11. Det är inte heller tillåtet att använda utomhusskor eller andra skor som ger skador/märken på golvet. Endast väl rengjorda fotbollsskor får användas på gräsytan. (Ej skruvdubb)

12. Hyresgästen/ledaren ska omgående rapportera till Kombihallens vaktmästare när något gått sönder. Hyresgästen/ledaren är också skyldig att rapportera om lokalen är i oordning eller något är sönder, när man kommer till lokalen. Vid oaktsamhet är hyresgästen ersättningsskyldig. Felanmälan görs till mobilnummer 070-6974488 eller läggs i vaktmästarens låda i Kombihallen.

13. Hyresgästen/föreningens ordförande ansvarar för att hålla samtliga ledare och deltagare Informerade om de regler som gäller.

14. Om hyresgästen/föreningen inte följer gällande ordningsregler kan den bli avstängd från lokalen.

15. Den som hyr en lokal eller anläggning är enligt lagen om skydd mot olyckor ansvarig för brandskyddet och ska se till att verksamheten sker på ett säkert sätt ur brandskyddssynpunkt. Ta därför reda på utrymningsvägar och se till att inte dessa blockeras, tänk igenom hur en eventuell utrymning skall ske, ta reda på var släckutrustning, finns och hur den fungerar. Ta brandsäkerheten på allvar!

16. Hyreskostnad debiteras enligt gällande hyresavgift eller upprättat avtal (reservation för prisändringar). Lämnas lokalen i sådant skick att extra städning krävs debiteras hyresgästen/föreningen för de extra städkostnaderna.

17. Kombihallens styrelse förbehåller sig rätten att bryta abonnemang för annat arrangemang.

18. Drog och alkoholförtäring är inte tillåten i lokalerna.

19. Kombihallen ansvarar inte för kläder eller andra tillhörigheter som förvaras i lokalerna.

20. Parkering får inte ske utanför Kombihallen.

21. Hundar får inte vistas i Kombihallen.

22. Hyresgästen/föreningen ansvarar ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt, för det material som man själv äger, och använder i verksamheten.

23. Hyresgästen/föreningen ansvarar för sina egna deltagares försäkringar.

Styrelsen

Kombihallen i Halmstad ek.för.

2015-11-16

/BE

För att skriva ut ordningsregler